Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

דרכה של תורה
Darcha Shel Torah
אורי טיגר

לבאר כל דברי השו"ע כל דין ודין טעמו ונימוקו בלשון צח וקצר עוד צירפתי בצדו כמה ענינים
עם הפנים של הלכות מלמדים ותלמוד תורה משולחן ערוך
 • חינוך
 • $19
 • $12
 • פירוש על שולחן ערוך יורה דעה הלכות מלמדים ותלמוד תורה
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשע"ג
 • 1
 • 200
 • 25
 • 800
גם מאותו מחבר דופקי בתשובה על הרמב"ם הלכות תשובה עם הארות מהרב חיים קנייבסקי