Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

כל הכתוב לחיים
Kol HaKatuv Le Haim

אוצר ביאורים על הספר אור החיים הקדוש
יותר מ 1000 ביאורים והערות מגדולי הדורות כולל גליונות וכת"י המתפרסמים לראשונה
  • על התורה
  • $16
  • $13
  • על אור החיים בראשית-שמות
  • מכון להוצאת אור החיים הק'
  • ראשון לציון
  • תשעט
  • 1
  • 740
  • 25
נושאים מתוך הספר: איך הכריע הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע בין 2 שידוכים? מדוע זכה ספר 'קצות החושן' להתפרסם כל כך? האם נח בנה את התיבה בשבת? האם מותר להתפלל ש'לא יהיו לו בנים' מחשש שיהיו אינם מהוגנים? האיך הכניס נח היונה בשבת ולא חשש לאיסור 'צידה' ו'מוקצה'? האם בני ישראל במצרים עבדו 'עבודה זרה'? מדוע קינא ה'קדושת לוי' ב'פרעה הרשע'?