Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

מזרחי מערבי
Mizrachi Maaravi
אברהם שטרן

בספר זה באו כל דברי המחבר הרב אליהו מזרחי בקצרה. ובנוסף לזה ... ליישב כל הקושיות אשר הניח המחבר בצורך עיון
דפוס ראשון במצב מצויין, היה שייך לאוסף וולדמונה לונדון
  • על התורה
  • $144
  • דפוס עלזינוואגער
  • פראג
  • תקנג
  • 1
  • 286
  • 22
  • 800