Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

ברכת הרי"ח
Birkat HaReiach
רבי יוסף חיים

  • דרשות
  • 150
  • 45
  • Sephardic Heritage Museum
  • ניו יורק
  • תשע"ט
  • 2
  • 470
  • 23
  • 850
ברכת הרי"ח ביאורים בפסוקי התורה, הפטרות, ופרקי אבות / רבי יוסף חיים ה"בן איש חי." 2 כר' פורמט גדול ומהודר כ 470 עמ' חידושים וביאורי מקראות מרבינו הגדול רבי יוסף חיים בעל ה"בן איש חי" מתוך כתב יד אשר היה ספון וגנוז עד כה. החיבור שלפנינו מורכב מג' פקסים כרוכים, כתובים בכתב יד קודשו של רבינו. פנקסים אלו נותרו בבגדד לאחר שנכדו עלה לארץ בשנת תשל"ב והעלה עמו בחירוף נפש את מרבית כתביו של סבו הגדול. בדרך מופלאה בשנת תשס"ג נמצאו פנקסים אלו יחד עם מאות רבות של ספרי קודש ואלפי מסמכי קהילה, צבורים כאבן שאין להם הופכין במרתפי בניין המודיעין העירקי בבגדד, ואין איש יודע מתי ולשם מה הונחו בפינה נידחה זו. שלא כשאר יתר הספרים והמסמכים שניזוקו קשה במים, פנקסים אלו כמעט ולא ניזוקו, נגאלו ונמצאים כיום במוזיאון בוושינגטון.