Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

בנין יעקב שו"ת
Binyan Yaakov Responsa
יעקב יצחק מייזליש ‬

בירורי שיטות וליבון הלכות, וידיעות מקיפות ומעשרות בנושאים רבים בהלכה ובמנהג.
ספר חדש. עם מפתחות
  • פסקי הלכה
  • 87
  • 45
  • ואוצר בירורי הלכה ומנהג
  • המחבר
  • ירושלים
  • תשפ
  • 2
  • 2000
בתוך ביורור מקורות גדולי הפוסקים, סבורותיהם, והכרעותיהם, בלשון צח וקל