Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

ספר הישר
Sefer Hayashar

 • היסטוריה
 • 46
 • 25
 • דברי הימים הקדמונים
 • מישור
 • ירושלים
 • תשמד
 • 1
 • 328
 • 22
 • 300
ספר דברי הימים הקדמונים, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ ועד היום אשר הנחיל לבני ישראל את ארץ כנען... ועתה נדפס מחדש... ‬ ‫‬ ‫ בניקוד ‬ ‫ כולל הקדמת המביא לבית הדפוס, ומבוא מאת אליעזר גולדשמידט, שנדפסה בהוצאת ברלין, תרפ"ג