Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

חובת התלמידים
Chovas Hatalmidim
קלונמוס קלמיש שפירא

לחדור לתוכיות התלמיד, לגלות את נפשו
מהדורה רביעית
  • מוסר
  • 78
  • 25
  • דרך המלך
  • בני ברק
  • תשטז
  • 1
  • 160
  • 24
  • 250
(מטרתו לחדור לתוכיות התלמיד, לגלות את נפשו... ולהדריכה... בדרכי החסידות... נלוו אליו שלשה מאמרים... מן סתרי החסידות ועיקרי הקבלה...) ; בהוספת מאמרים מגוף כי"ק... בשם דרך המלך