Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

זרע יעקב
Zera Yaakov
יעקב שאלתיאל ניניו

כולל צילום השער מדפוס ראשון, ירושלם תרע"ב ‬ ‫ עמודים 16-9 כוללים תולדות המחבר ‬ ‫ ע’ [רג]-שמה: ב: מערכות [בהלכה] ; ע’ [שמז]- תה: ג: מערכות [בהלכה] - מכתב יד ; ע’ [תז]-תקיט: ויקץ יעקב מכת"י [באורים בפסוקי התורה ומדרשי התורה
משומש במצב טוב
 • מוסר
 • צדקה
 • 100
 • 45
 • מנשה משה
 • מאיר ניניו
 • ירושלים
 • תשעד
 • 550
 • 540
 • 25
בהוצאה משוכללת ומהודרת ובתוספת... מכתב יד המחבר...