Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

מרכבת המשנה על התורה
Mirkeves Hamishne al HaTorah
שלמה חעלמא

מתוך כתב יד
 • על החומש
 • 125
 • 45
 • ביאורים ודרשות לפרשיות התורה
 • אברהם יהושע ביק
 • מוסד הרב קוק
 • ירושלים
 • תשלה
 • 1
 • 316
 • 25
 • 450
ביאורים ודרשות לפרשיות התורה, להפטרות למגילות ולאגדות חז"ל / מאת... רבי שלמה חעלמא... ; יוצא לאור לראשונה מתוך כתב יד המחבר שבאוספו של רבי מנשה רפאל... להימן... ; (התקין והביא לדפוס הרב אברהם ביק)