Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

דעה ערוכה
Deah Arucha
אביגדור אלטמן

ביאור קצר עם עיונים וציוני מקורות
 • ריבית
 • 65
 • 35
 • ביאור על שו"ע הלכות רבית
 • המחבר
 • בני ברק
 • תשפ
 • 1
 • 352
 • 25
 • 550
חיבור יסודי ומקיף על כל שולחן ערוך הלכות ריבית, בנוי ומבוסס כתבנית ספר 'משנה ברורה', המבאר דברי השו"ע בכל סעיף וסעיף בנוסח קל ומתומצת, בתוספת פסקי הפוסקים והדברים השכיחים למעשה