Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

סדור תורת חיים
Siddur Toras Chaim
מרדכי פופוביץ

נוסח התפילה הנהוג בקהילות אשכנז וספרד משולב בהתאמה לפירושי הראשונים
 • סדור
 • תפילה
 • 250
 • 45
 • לימות החול ושבת
 • מוסד הרב קוק
 • ירושלים
 • תשפ
 • 2
 • 1378
 • 28
 • 3200
מחבר: ‬ ‫ תפלות. סדור. תש"פ. ירושלים ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ סידור תורת חיים : [תהילות פריידא אניה] ; נוסח התפילה הנהוג בקהילות אשכנז וספרד משולב בהתאמה לפירושי הראשונים. עם פירושי הראשונים: ראב"ן (רבינו אליעזר ב"ר נתן), המנהיג (רבי אברהם ב"ר נתן הירחי), רוקח (רבינו אלעזר ב"ר יהודה מגרמייזא), ר"י בן יקר (רבינו יהודה ב"א יקר), טור (רבי יעקב בן הרא"ש), אבודרהם (רבי דוד ב"ר יוסף אבודרהם), חסידי אשכנז (קובץ פירושים מבית מדרשם של חסידי אשכנז) / יוצאים לאור על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים בצירוף מבוא, ציוני מקורות, הערות וביאורים בעריכת הרב מרדכי פופוביץ. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ סדור תורת חיים ‬ ‫ סידור תורת חיים עם פירושי הראשונים ‬ ‫ ‫ סדור תהלות פרידא אניה ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : מוסד הרב קוק, [תש"פ 2020]. ‬ ‫ ©תש"פ 2020. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כרכים : פקסימילים ; 28 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ עורכי הפירושים: ראב"ן - ע"י הרב יואל הירשפלד -- המנהיג - ע"י הרב שמריהו פורטנוי -- רוקח - ע"י הרב מרדכי ליב קצנלנבוגן והרב שלום עמירם -- ר"י ב"ר בן יקר - ע"י הרב ישראל בראון -- טור - ע"י הרב שמריהו פורטנוי -- אבודרהם - ע"י הרב שמריהו פורטנוי -- חסידי אשכנז - ע"י הרב שמריהו פורטנוי ‬ ‫ על הכריכה: "מהדורת רוטמאן". הסידור נקרא ע"ש פריידא אניא רוטמאן (הוקדש לזכרה ע"י ילדיה) ‬ ‫ לכל כרך שני שערים ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ [א]. לימות החול. 9 עמודים לא ממוספרים, 26, תרצא עמודים ‬ ‫ [ב]. לשבת ולמועדים. 11 עמודים לא ממוספרים, תרמא עמודים ‬ Local Subj. ‫ סדור תפלה.