Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

עין יעקב המבואר
Ein Yaakov Hamevuar
יעקב בן חביב

מהדורה חדשה מבוארת באותיות מאירות עיניים ומנוקד
בנוסף יש 2 כרכים על אגדות הירושלמי ב150 ש"ח
  • אגדות חז"ל
  • 886
  • 65
  • מכון המאור
  • ירושלים
  • תשעט
  • 10
  • 3500
  • 25
  • 11500
עין יעקב המבואר י' כרכים / מכון המאור. עין יעקב - לרבי יעקב בן חביב - במרכז הדף הצבנו את הספר עין יעקב באותיות גדולות ומאירות עינים ובתוספת ניקוד. ומסביב לו באו ביאורי האגדה ביאור מתומצת בצורה בהירה ובלשון קלה לבאר באר היטב את פשט האגדה, מסורת האגדה- בו יבואו בצד הגליון מקבילות למאמרים שהובאו בגמרא מתלמוד ירושלמי ומדרשי חז"ל, אוצרות האגדה- בו דלינו מים מפרשי העין יעקב ועוד ספרים רבים מכל תחומי הספרות התורנית, פנינים ומרגליות שהעלו בביאור דברי חז"ל העמוקים ובפירושיהם הבהירים ולפעמים החריפים והשנונים, הערות והארות – בשולי הדף ימצא המעיין מקורות לפירושים, ורבבות ציונים נפלאים בענינים השייכים לביאורים וחידושים והיה העקוב למישור - ויבא יעק"ב שלם יצא ב-10 כרכים. ספר עין יעקב המבואר בהוצאת המאור לרבי יעקב בן חביב זצ"ל במהדורה חדשה מבוארת באותיות מאירות עיניים ומנוקד יחד עם הוספות חשובות א) ביאור האגדה: ביאור תצמיתי בלשון קלה ובהירה. לשון הגמרא משולב בתוך הפירוש מעלה נוספת בביאור הם ההקדמות בראשי מאמרים רבים שבו נתבארו תמצית הדברים וקשורם לסוגית הגמרא ב) מסורת האגדות: ציון בצד הגיליון למאמרים מקבילים שהובאו בגמרא מתלמוד ירושלמי ומדרשי חז"ל, או מאמרי חז"ל דומים באותו נושא ג) אוצרות ההגדה: לקט מפירושי מפרשי העין יעקב לבאר פנינים ומרגליות שבאו מדברי חז"ל ד) הערות והארות: בשולי הדף מובאות מקורות לפירושים ואלפי ציונים בעניינים השייכים לביאורים וחידושים