Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

עבד המלך
Eved Hamelech
שמואל הומינר

ספר אני לדודי על שיר השירים
הוצאה חדשה בתוספת מעלות חשובות
 • נ"ך
 • חמש מגילות
 • 69
 • 40
 • חמש מגילות
 • עובדיה הומינר
 • ירושלים
 • תשעו
 • 1
 • 444
 • 25
 • 900
מחבר: ‬ ‫ תנ"ך. חמש מגילות. תשע"ו. ירושלים ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ חמש מגילות : עם עבד המלך : מצוות התורה שבאו במנין תרי"ג של כל מוני המצוות, וכן המצוות הנלמדות מדרשות חז"ל... ממידת דרך ארץ, דרכי היושר והטוב והמידות המוסריות : ... על סדר הפסוקים, עם מקורי המצוה ויסודותיה, ביאורה ואופני עשייתה... / מאת... רבי שמואל עובדיה הומינר... ; ... נסדר... מחדש בתוספת מעלות... [ע"י] הרב עובדיה ב"ר יוסף הומינר. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ חמש מגלות ‬ ‫ עבד המלך ‬ ‫ אני לדודי ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ ההוצאה החדשה. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : מיכל הומינר, תשע"ו. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 עמודים לא ממוספרים, 9 עמודים, 4 עמודים לא ממוספרים, יב-תמד עמודים : פקסימיל ; 26 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ [קסט]-ש: מגילת שיר השירים, כולל ביאור אני לדודי, [מאת ר’ שמואל הומינר] ‬ ‫ נושא ישן: מצוות - מנין ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "בתוכן הדברים כמעט ואין שינוי, מלבד הוספות מעטות, שחלקן באו מכת"י המחבר עצמו" (ע’ 9). ‬