Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

חלקת בנימין - פריה ורביה
Chelkas Binyomin
בנימין כהן

פירוש הש"ע ומדור הציונים וביאורים
 • אבן העזר
 • הלכה לפי נושאים
 • 65
 • 35
 • על שלחן ערוך אבן העזר
 • המחבר
 • ברוקלין
 • תשפ
 • 1
 • 376
 • 23
 • 1070
מחבר: ‬ ‫ קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575. ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ חלקת בנימין : ... על שלחן ערוך אבן העזר... : ונחלק לשלשה חלקים: האחד הוא פירוש... הש"ע... והשני הוא מדור הציונים... והשלישי הוא מדור הביאורים : ... למישקל... בדברי הגמרא והשו"ע... / חובר... על ידי בנימין כהן בן... ר’ שרגא פייוול כהן. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ שלחן ערוך - חלקת בנימין ‬ ‫ חלקת בנימין ‬ ‫ מו"ל: ‬ (Brooklyn) : (B. Cohen), תש"פ. ‫ תיאור: ‬ ‫ כר’ ; 23 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כולל מפתחות ‬ ‫ עם פנים השלחן ערוך ‬ Cont. ‫ התוכן: ‬ ‫ הלכות פריה ורביה. סימן א-ה. תש"פ. [15], שעד, [1] ע’. ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1545 שלחן ערוך אבן העזר -- באורים. ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ הלכה (מתחום אבן העזר) ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ כהן, בנימין בן שרגא פיבל חלקת בנימין ‬