Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

ספרי רבי אליהו בחור
Sifrey Rabbi Eliyahu Bachur
אליהו בחור

ספר מהלך שבילי הדעת / לרבינו משה ברבי יוסף קמחי
 • דקדוק
 • 68
 • 35
 • הבחור:הרכבה:פרקי אליהו:מסורת המסרת:טוב טעם:נימוקי המכלול והשרשים
 • זכרון אהרן
 • ירושלים
 • תשעט
 • 1
 • 560
 • 25
 • 1300
‫ מחבר: ‬ ‫ אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549 מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספרי רבי אליהו בחור : ספר מהלך שבילי הדעת / לרבינו משה ברבי יוסף קמחי ; עם פירוש ר’ אליהו בחור, והגהות ר’ זלמן מפוזנא והגהות ר’ שבתי סופר, עם הגהות מכת"י והערות המו"ל דפוס המבורג ; ספר הבחור, והערות המו"ל דפוס פרג ; ספר הרכבה ; ספר פרקי אליהו, עם הגהות ר’ וולף הידנהיים מכת"י ; ספר מסורת המסורה, עם הגהות היעב"ץ : ספר טוב טעם : ספר נימוקי המכלול והשרשים, עם הגהות ר’ שבתי סופר מכת"י. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ספר הבחור ‬ ‫ ספר הרכבה ‬ ‫ פרקי אליהו ‬ ‫ ספר מסורת המסורת ‬ ‫ ספר טוב טעם ‬ ‫ ספר נימוקי המכלול והשרשים ‬ ‫ ‬ ‫‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : זכרון אהרן, תשע"ט [2019] ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 עמודים לא ממוספרים, 39 עמודים, 2 עמודים לא ממוספרים, תקנח עמודים, 10 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים ; 26 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כולל צילומי שער מהדורות קודמות. ‬ ‫ כולל תולדות המחבר. ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549 ‬ Top.Subj. - Misc. Hebrew language -- Dictionaries -- Early works to 1700