Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

בית ראובן
Bet Reuven
יהודה אריה טאוב

עם הלכות והנהגות מצוות שנה של שמחה בקנית בית בארץ ישראל
מהדורה קמא - כריכה רכה
 • ארץ ישראל
 • הלכה לפי נושאים
 • 30
 • 35
 • השמחה וההודאה בקניית בית בארץ ישראל
 • המחבר
 • קרית אתא
 • תשפ
 • 1
 • 202
 • 24
 • 350
בית בארץ ישראל - היא קניית חלקת עולם הבא שבך. ... מצווה שצריך לשמוח בה שנה שלימה." -- מן המעטפת האחורית. ‬‫ כולל סדר התפילה והלימוד בחנוכת בית בארץ ישראל.