Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

משפטי ארץ
Mishpatey Aretz
שאול רייכנברג

הלכות תרומות ומעשרות חלה מעשר שני ערלה שביעית
מהדורה שניה
 • ארץ ישראל
 • 117
 • 35
 • אוצר הלכות ארץ ישראל
 • ירחמיאל דוברוביצר
 • בית מדרש גבוה להלכה בהתישבות
 • ירושלים
 • תשסז
 • 2
 • 970
 • 25
 • 1950
מחבר: ‬ ‫ ריכנברג, שאול ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ משפטי ארץ - אוצר הלכות ארץ ישראל : חלה להלכה ולמעשה; קיצור הלכות כלאים / מאת הרב שאול רייכנברג. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ אוצר הלכות ארץ ישראל ‬ ‫ חלה להלכה ולמעשה ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : המכון ללימודי מצוות התלויות בארץ שע"י בית מדרש גבוה להלכה בהתישבות החקלאית, תשס"ז (2007). ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 212 ע’. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ [147]-184: צילום שלחן ערוך יורה דעה, הלכות חלה (סימנים שכב-של) ‬ ‫ ע’ [185]-202: קיצור הלכות כלאים (כלאי זרעים, כלאי הכרם, כלאי אילן) ‬ Local Subj. ‫ מצוות התלויות בארץ. ‬מחבר: ‬ ‫ אידלשטין, שמחה ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ משפטי ארץ - אוצר הלכות ארץ ישראל : הלכות תרומות ומעשרות; כולל הלכות תרומות ומעשרות וחילול מעשר שני הלכה למעשה, בבית במפעל ובשדה / מאת הרב שמחה אידלשטיין; בעריכת הרב ירחמיאל דוברוביצר. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ אוצר הלכות ארץ ישראל ‬ ‫ הלכות תרומות ומעשרות ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהדורה שלישית מורחבת ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : המכון ללימודי מצוות התלויות בארץ שע"י בית מדרש גבוה להלכה בהתישבות החקלאית, תשס"ד. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 291, [24] ע’. ‬ Local Subj. ‫ מצוות התלויות בארץ. ‬ ‫ תרומות ומעשרות. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ דוברוביצר, ירחמיאל עורך ‬ ‫ תאגיד נוסף ‬ ‫ בית מדרש גבוה להלכה בהתישבות החקלאית (ירושלים) ‬ ‫ בית המדרש להלכה בהתיישבות החקלאית (ירושלים) ‬