Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

ילקוט מדרשי תימן
Yalkut Medrashey Teiman
אברהם יוסף ורטהימר

על חמשה חומשי תורה
 • מדרש אגדה
 • --
 • --
 • על חמשה חומשי תורה
 • מכון לעריכת והוצאת ספרים וכתבי-יד
 • ירושלים
 • תשנג
 • 2
 • 652
 • 25
 • 1600
‫ כותר: ‬ ‫ ילקוט מדרשי תימן : על חמשה חומשי תורה / מאת חכם תימני בלתי נודע, על פי כתב-יד עתיק יחיד בעולם עם הערות, ביאורים ומראי מקומות, מבוא מפתחות, מאת אברהם יוסף בלאאמו"ר משה ורטהימר. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ מדרשי תימן. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ חדשה ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : כתב-יד וספר, מכון לעריכת והוצאת ספרים וכתבי-יד, תשנ"ג. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כר’ (שח, [4]; [9], שמא, [4] עמודים) : פקס’. ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ שער נוסף בעברית ‬ ‫ שער ומבוא נוסף באנגלית ‬ ‫ בשער גם: בסיוע קרן יהודה ליב ומיני אפשטיין שע"י האקדמיה האמריקאית למדעי היהדות ‬ Cont. ‫ כרך א: בראשית, שמות, ויקרא. לט, שח, [4] עמודים ‬ ‫ כרך ב: במדבר, דברים. [9], שמא, [4] עמודים ‬ ‫ אודות כת' א ‬ Bible -- Sermons ‫ מחבר שותף ‬ ‫ ורטהימר, אברהם יוסף בן משה, 1916-2001 מהדיר ‬