Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

אב אחד לקודש הקודשים
Av Echad Lekodesh Hakodshim
אברהם אליעזר סופר

ל"ב ספרים על מגילת שיר השירים : על דרך הפשט, הדרש, הרמז, הסוד ועל דרך הפלפול, גימטריאות ופרפראות... מגדולי הראשונים והאחרונים, חכמי אשכנז וספרד
חלק א' מתוך שתיים
 • שיר השירים
 • פירושים וביאורים
 • 60
 • 35
 • אוצר מפרשי שיר השירים
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשסו
 • 319
 • 31
 • 1500
אב אחד לקודש הקודשים : ל"ב ספרים... על מגילת שיר השירים : על דרך הפשט, הדרש, הרמז, הסוד ועל דרך הפלפול, גימטריאות ופרפראות... מגדולי הראשונים והאחרונים, חכמי אשכנז וספרד / נערכו וסודרו... מחדש... על ידי אברהם אליעזר סופר נכד הכף החיים... ‬ ‫ אב אחד לקדש הקדשים ‬ ‫ לב אחד ‬ ‫ יפב ללב ‬ ‫ לב החכמה ‬ ‫ תנופה חיים ‬ ‫ אנ"ך יפה ‬ ‫ ירושלים : (א. א. סופר), תשס"ו. ‬ ‫ 2 כר' : פקס" ; 31 ס"מ. ‬ ‫ באותיות מרובעות ‬ ‫ בראש כל חלק: שיר השירים ‬ ‫ התכן: ‬