Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

בקיאות כהלכה
Bekiut Kehalacha
שמואל כהן זדה

רשי ותוס' והערות חשובות מעובדים ומפוסקים בסוגרים בצמוד לטקסט הגמ' המועיל מאוד ללימוד וחזרה מהירה. הלכות היוצאות מהסוגיה בסוף כל עניין. הסבר כיצד הפסק נובע מתוך דברי הגמ' והפוסקי
כריכה רכה