Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

מגן וצינה
Magen Vetzina
יצחק אייזיק חבר

כולל קונטרס... בבאור יסודי חכמת הקבלה וכולל קדמות ספר הזהר, להגאון רבינו דוד לוריא.
יצא לאור מחדש בהוספת מראי מקומות. כמו חדש
 • קבלה
 • --
 • --
 • חכמת הקבלה
 • דוד לוריא, ירוחם ליינער, משה חיים לוצאטו
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשסה
 • 1
 • 346
 • 22
 • 700
‫ חבר, יצחק איזיק בן יעקב, 1789-1852. ‬ ‫ מגן וצינה : ... הלוחם... נגד מכחישי חכמת הקבלה / רבנו... יצחק אייזיק חבר ; כולל קונטרס... בבאור יסודי חכמת הקבלה [שהוא בעצם המאמר הראשון של "קנאת השם צבאו-ת" שהודפס בפעם הראשונה במלואו בקניגסברג בתרכ"ב], לרבנו משה חיים לוצאטו... ; יצא לאור מחדש בהוספת מראי מקומות... ‬ ‫ מגן וצנה ‬ ‫ ירושלים : [מוציא לאור לא ידוע], [תשס"ה?]. ‬ ‫ [4], 32, [2], שמו ע' : פקס" ; 22 ס"מ. ‬ ‫ ספר פולמוס נגד הספר ארי נוהם של ר' יהודה די מודינא ‬ ‫ באותיות מרובעות ‬ ‫ ע' 1-23: מבוא ותולדות רבינו יצחק אייזיק חבר, ((נכתב ע"י הרב חיים פרידלנדר...)) ‬ ‫ ע' קפב-קצב: תפלת פתח אליהו...."; עם באור ‬ ‫ ע' [קצג]-שמו: קדמות ספר הזהר, להגאון רבינו דוד לוריא. ע' קצה-ריב: תולדות הרד"ל, אשר נתחבר ע"י... ר' שמואל לוריא... ע' ריג-רצד: פנים קדמות ספר הזהר, ד"צ: ווארשא, תרמ"ז. ע' [רצה]-שמו: מאמר זהר הרקיע : ראיות והוכחות, מהגאונים והראשונים על קדמות ספר הזהר... / להרב ירוחם ליינער, מראדזין ‬ ‫ נושא ישן: קבלה - מבואות ‬ ‫ נושא ישן: קבלה - חבורים בעד ונגד ‬ ‫ נושא ישן: קבלה <=06> - 1660- ‬ ‫ נושא ישן: מקבלים (ק בקובוץ) - ביוגרפיה ‬ ‫ נושא ישן: תלמידי הגר"א - ביוגרפיה ‬ ‫ נושא ישן: רבנים - ביוגרפיה ‬ ‫ מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648. ארי נוהם ‬ ‫ חבר, יצחק איזיק בן יעקב, 1789-1852 ‬ ‫ לוריא, דוד בן יהודה, 1798-1855 ‬ Cabala -- Introductions Cabala -- Controversial literature. Cabala -- 1677-1800 Cabalists -- Biography ‫ תלמידי הגר"א -- ביוגרפיה ‬ Rabbis -- Biography ‫ פתח אליהו. תשס"ה. ירושלים ‬ ‫ לוריא, דוד בן יהודה, 1798-1855. קדמות ספר הזהר ‬ ‫ ליינער, ירוחם בן אברהם יהושע העשיל,