Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

פתחי דעת
Pitchey Dahat
דוד אריה מורגנשטרן

הלכות נדה לפרטיהן עם מקורות הדינים והכרעות הפוסקים ובו נתבררו בהרחבה צדדי המציאות וההלכה בנידונים רבים
חלק שני
 • נדה
 • וסתות, כתמים, כלה
 • 80
 • 35
 • הלכות נדה
 • המחבר
 • ירושלילם
 • תשע"ח
 • 1
 • 500
 • 25
 • 1000
‫ מורגנשטרן, דוד אריה מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ פתחי דעת : הלכות נדה... : בו נסדרו הלכות נדה לפרטיהן, עם מקורות הדינים והכרעות הפוסקים, ובו נתבררו בהרחבה צדדי המציאות וההלכה בנדונים רבים / ... דוד ארי’ מורגנשטרן. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : [דוד אריה מורגנשטרן], תשע"ח 2018. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כרכים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "הברכה לבני... הרה"ג רבי ישראל מאיר שליט"א שנטל על שכמו... עריכת הספר... ; אודות ההוראות שהובאו... ממו"ר הגרי"ש אלישיב... הובאו רק התשובות שזכינו לברר אצל מו"ר זצ"ל כדבעי, ומחמת כן הבאנו רק את המעט הזך מתוך השאלות השונות... נוספו... הלכות... שהתחדשו בימינו... בעקבות התקדמות... הרפואה והטכנולוגיה... (במיוחד בפרק ה ופרקים כט-ל)... השתדלנו... ולברר את הדברים ביסודיות... ועפ"י ספרי רפואה מוסמכים עדכניים להיום, בצירוף עם בירור אצל רופאים שותו"מ נאמנים ובעלי נסיון רב" (הקד’) ‬ ‫ "מהחובה להכיר טובה למעיינים הנכבדים... ומתוך הערות... אלו זכו הדברים... בתיקון טעויות הדפוס ובהבהרת גופי הלכות, בהרבה מקומות..." (ח"א, להדפסה השניה בס"ד) ‬ ‫ נושא ישן: טהרת המשפחה - הלכה ‬ Cont. ‫ חלק א. הדפסה שניה. תשע"ח 2018. 499, [5] ע’. שער א: איך נעשית נדה -- שער ב: הרחקות -- שער ג: הפסק טהרה וז’ נקיים -- שער ד: הטבילה -- שער ה: חציצות. ‬ ‫ חלק ב. תשע"ז 2017. 501, 9, [1] ע’. שער ו: וסתות -- שער ז: כתמים -- שער ח: כלה.