Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

תשובה כהלכה
Tshuva Kahalacha
מנחם אדלר

קיצור מספרי הארוך ’בינה ודעת’, בו נוספו מקורי הדינים מספרי הפוסקים ובירורי הלכה
 • הלכה
 • 55
 • 40
 • הלכה והנהגה לבעלי תשובה
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשסט
 • 1
 • 294
 • 25
 • 1000
אדלר, מנחם מנדל בן דוד גדליה מחבר ‬ ‫ תשובה כהלכה : הלכה והנהגה לבעלי תשובה / חובר על ידי מנחם אדלר. ‬ ‫ ירושלים : [מנחם אדלר], ה'תשס"ט [2009] ‬ ‫ 8 עמודים לא ממוספרים, רפו עמודים. ‬ ‫ הרשומה נוצרה על פי הצילום שבהיברו בוקס. ‬