Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

דת הנשים
Dat Hanashim
משה גיגרין

הלכות נדה וקדושה, קיצור שער הקדושה, לראב"ד ואגרת הקדש, לרמב"ן / חיברו מוהר"ר משה ניגרין.
יוצא לאור במהדורה מאירת עיניים בתוספת מראי מקומות והערות
 • נדה
 • 50
 • 40
 • הלכות נידה
 • מנחם אדלר
 • מנחם אדלר
 • ירושלים
 • תשנה
 • 135
 • 25
 • 1000
‫ דת הנשים : הלכות נדה וקדושה, קיצור שער הקדושה, לראב"ד ואגרת הקדש, לרמב"ן / חיברו... מוהר"ר משה ניגרין... ; ועתה יו"ל... בתוספת מראי מקומות והערות [ע"י ר’ מנחם אדלר]. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ בינה ודעת ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ במהד’ מאירת עינים. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלם : [מ. אדלר], תשנ"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [6], קכט ע’ : פקס" ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ [מז]-קכט: בינה ודעת : בעניני נדה וצניעות, [מאת ר’ מנחם אדלר] ‬ ‫ נושא ישן: טהרת המשפחה. ‬ ‫ נושא ישן: טהרת המשפחה - הלכה - מדריכים ‬ ‫ נושא ישן: צניעות - הבטים דתיים - יהדות ‬ Top.Subj. - Misc. Purity, Ritual -- Judaism