Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

הפלאת שבועות/ נזירות
Haflaat Shevuot
אליהו דוד רייכמן

חידושים וביאורים על מסכת שבועות ועל מסכת נזיר ועל הלכות נזירות ושבועות להרמב"ם
2 ספרים על שבועות וספר אחד על נזיר- הספר משומש במצב מצוין
 • חידושים על הש"ס
 • 170
 • 35
 • מסכת שבועות ומסכת נזיר
 • כולל אברכים בית מדרש גבוה להוראה ת.ל.ת
 • קרית גת
 • תשמ"א
 • 3
 • 900
 • 29
 • 2600
רייכמן, אליהו דוד ספר הפלאת שבועות ... על מסכת שבועות / קרית גת : כולל אברכים בית מדרש גבוה להוראה ת. ל. ת, תשמ"א.