Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

מלאכת בורר
Melehet Borer
מרדכי טננבאום

לראשונה כלל האופנים המרובים והשאלות המעשיות, בשימת דגש על הדברים שהתחדשו בזמננו מתכנסים לספר אחד
מבואר היטב בשפה השווה לכל נפש. מענה מיידי לכל שאלה בבית היהודי בשבת קודש.
 • הלכות שבת
 • הלכות בורר
 • 48
 • 40
 • הלכות מלאכת בורר בשבת
 • מרדכי טננבאום
 • ירושלים
 • תשפ"א
 • 1
 • 702
 • 25
 • 1274