Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

אמרי פנחס
Imrey Pinchas
פנחס מקוריץ

הוא אוצר בלום בענינים רמים ונשגבים מכבשונו ש לעולם ובדברים המלהיבים לבבות בני שיראל לאביהם שבשמים מדברות קדשו של איש האלקים טמיר ונעלם קדוש ה' מכובד רבינו פנחס מקוריץ. והוא חמדה גנוזה בכת"י מימים רבים שעוד לא שזפתו עין הדפוס ושרד לפליטה בנס ופלא.
הספר משומש במצב בינוני. על הספר יש חותמת מהאדמו"ר מביאלא
 • הנהגות
 • 75
 • 35
 • מכתב יד חדש
 • תלמידיו הקדושים
 • פנחס ארנברג ויחזקאל שרגא פרנקל
 • תל אביב
 • תשל"ד
 • 1
 • 248
 • 25
 • 700
ME-Personal Name ‫ פנחס, מקוריץ ‬ Title ‫ אמרי פנחס ‬ Publication Area ‫ תל אביב, תשל"ד ‬ General Note ‫ דברי תורה והנהגות בדרך החסידות