Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

ביומו תתן שכרו
Beyomo Titen Scharo
יצחק שמואל קאצבורג

מחולק לשני חלקים: חלק א' - פסקי דינים בקצרה. חלק ב'- תמצית הדינים עם מקורות וטעמים דרך שאלה ותשובה
מדברי הגמרא והפוסקים עד אחרוני זמנינו לפי סדר השולחן ערוך
 • הלכה
 • שכר שכיר
 • 60
 • 40
 • דיני חיוב תשלום שכיר בזמנו
 • המחבר
 • ברוקלין
 • תשפא
 • 1
 • 350
 • 25
 • 800