Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

אזהרה לכהנים
Azara LeKohanim
שמעון מן

אודות מכשולות בענייני טומאת כהנים המצויים בכמה מקברי הצדיקים ובלוויות
כריכה רכה
 • הלכה
 • הלכות כהנים
 • 40
 • 35
 • בענייני טומאת כהנים
 • שמעון מן
 • בית שמש
 • תשע"ג
 • 1
 • 191
 • 24
 • 400
אזהרה לכהנים : בענייני טומאת כהנים המצויים בכמה מקברי הצדיקים... / חובר... ע"י שמעון מן. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בית שמש : ש. מן, תשע"ג [2013]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [5], 191 ע’ : איורים ; 24 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כרוך בכריכה קלה ‬ ‫ נושא ישן: כהנים - הלכה ‬ ‫ נושא ישן: טמאה וטהרה - הלכה ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "עיקרו מדבר בענייני אהלי אדם וכלים לבאר... שהכהן מוזהר על טומאה הנמשכת ע"י אהלי אדם וכלים הן באופן שאדם אחד נעשה אהל להעברת הטומאה, והן באופן שב’ בנ"א מצטרפים יחדיו כאהל להעברת הטומאה... בירור בעניין אהל שרובו טפח ומקצתו פחות מטפח, וגם מעט בענייני אהל זרוק" (מהשער).