Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

חידושי אברהם משה
Hidushey Avraham Moshe
אברהם משה המבורגר

ובו פלפולים עצומים וחידושים עמוקים וביאורים נכונים וקונטרס עטרת משה על הלכות ספר תורה, מזוזה, תפילין, ציצית
ונוסף גם ספר שערי זבול חלק אחד עשר על ל"ט מלאכות דשבת
 • חידושים על הש"ס
 • 110
 • 35
 • כרך שלישי על מסכתות שבת, פסחים ויבמות
 • זבולון המבורג
 • זבולון המבורג
 • ירושלים
 • תשנ"א
 • 1
 • 685
 • 31
 • 1900
משומש במצב טוב מאד