Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

אוצרות חיים
Otzrot Haim
בנימין דיין

עם כל המפרשים שני כרכים עכשיו נדפס באחד
הדפסה חדשה
 • קבלה
 • כתבי אר"י
 • 225
 • 45
 • השלם
 • חיים ויטל
 • העורך
 • ירושלים
 • תשפא
 • 1
 • 700*
 • 29
 • 1800
והוא דרושי אדם קדמון לכל הקדומים והשתלשלותו בעולמות / נעתק מכת"י שנעתק מקונטריסין שנמצאו מכתיבת יד הרב חיים ויטאל ; והוא מה שקבל מרבו כמוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי ; והוא מכלל הכתבים שנמצאו בגניזה ונערכו על ידי מוה"ר יעקב צמח