Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

פסקי השמיטה
Piskey HaShmita
שמעון רוסק

פסקי הלכות שמיטה לשאלות המצויות בבית ובגינה עם ציוני המקורות
לכל פרק הקדמה המקיפה בבהירות את נושאי הפרק עם מקורותיו
  • שמיטה
  • 45
  • 45
  • בבית ובגינה
  • יצחק מאיר פרל
  • מכון הליכות הארץ
  • אשדוד
  • תשפ"א
  • 1
  • 25