Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

מדרשי בין המצרים
Midrashei Bein HaMetzarim
מתתיהו זרגרי

והוא לקט מדרשים נפלא .. בעניני החורבן מלוקט מעשרות מדרשים.. ומסודר דבר .. כל מדרש במקומו
כולל השתלשלות מעורות החרבן, מדרש אלה אזכרה, מעשיות החרבן, קונרס מקדש מלך על עניני המקדש, חלק ד
 • Tisha Ba'Av
 • $24
 • $10
 • מאורעות החרבן, אלה אזכרה, מדרשי איכה, מקדש מלך.
 • מתיתיהו זרגרי
 • Jerusalem
 • 2003
 • 1
 • 355
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה