Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

גדולי שמואל
Gidulei Shmuel
שמואל גדליה

כולל פירושים ביאורי ענינים על מסכת נדרים עם הוספות והשמטות
ונלוה עליו מפתחות מפורטים על כל ספרי רבנו - המחבר היה ר''ם בישיבת עץ חיים לפני דור - מחיר משוער
 • On the Shas
 • Nedarim
 • $20
 • $10
 • מסכת נדרים
 • מ. גראוס
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 270
 • 23
 • 600
 • כר' קשה