Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

אחוזת ישראל
ahuzat israel
ישראל זאב

עיסוק בסוגיות האגדתיות הקשורות לרפואת שלמה המלך בהרחבה, כולל נספחים: בירורים הלכתיים ברפואות הגמרא, ליקוט מדרשים בעניין שלמה המלך ואשמדאי
* מחיר משוער
 • Aggadot Hazal
 • 58
 • 35
 • ביאור האגדתא במעשה דשלמה המלך ע''ה והחולאים ודרכי רפואתם
 • -
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 201
 • 24
 • 500
 • כר' קשה