Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

מחזור חזון עובדיה
Mahzor Hazon Ovadia
עובדיה יוסף

לפי מנהג הספרדים .. כולל מאות הלכות ומנהגים.. ממרן פוסק הדור
עם תיקוני נוסח מדוייקים ממרן .. ובסופו קונטס החכות תלמוד תורה מתוך ספר ילקוט יוסף
 • Prayer and Liturgy
 • $95
 • $10
 • יצחק יוסף
 • יריד הספרים
 • Jerusalem
 • 1989
 • 5
 • -
 • 23
 • 2600
 • כר' קשה