Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

סדר זמנים
Seder Zmanim
יצחק אייזיק חבר

סדר ופרטי הדינים התלויים בזמנים
תשע"ב- הספר אזל אצל המו"ל - ניתן להזמין רק פקסמליה ואולי ניתן למצוא מושמש
 • Halacha by Topic
 • --
 • --
 • להגרי''א חבר
 • בנימין זאב הלוי פראג
 • מכון קרן רא"ם
 • Jerusalem
 • 2006
 • 1
 • 190
 • 23
 • 600
 • כר' קשה
מהדורה חדשה ומפוארת שלא יצא כבר 170 שנה המחבר היה פה שלישי להגר''א יצא לאור ע''י יעקב גרינצייג נכד הרב פראג