Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

לב יצחק
lev izhak
יצחק ליב בלאו

המחבר ז''ל, חתנו של ר' עקיבא סופר גאב''ד פרשבורג, עמל על פירוש התרגום לרבי יונתן בן עוזיאל במשך שנים רבות. הפירוש כולל מבוא כללי ופירוש לכל פסוק תוך בירור הגרסאות וביאורים להבנת כוונת המתרגם.
* מחיר משוער - יש להשיג רק אצל המחבר
 • Nach (Prophets Writings)
 • 62
 • 50
 • ביאור על תרגום יונתן בן עוזיאל- יהושע שופטים
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2006
 • 1
 • 324
 • 24
 • 800
 • כר' קשה