Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

עצמותי תאמרנה
Atzmotai Taamorna
אלדד נקר

עוסק בנושא השתקפות האדם, אישיותו ותכונותיו דרך מבע גופו, יציבתו ותנועותיו... נכתב כמענה... לצורך הקיים בתחום זה בקרב אנשי חינוך, יועצים והעוסקים ברפואה הוליסטית וכל המתענינים בנושא...
'' מאפשר ראייה מערכתית ותכליתית של הנושא ומעניק כלים מעשייים התורמים לצמיחה אישית, שיפור החינוך ולהבנת הזולת'' ...''המטרה... היתה לפתוח צוהר... מהרובד המקצועי ומההיבט היהודי... עם השלמתו, התברר חיבור זה כספר הקרוב יותר לספר השקפה ומוסר)
 • Health and Medicine
 • 75
 • 35
 • השפה הבלתי מילולית של האדם
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 486
 • 25
 • 800
 • כר' קשה