Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

התורה והמצווה
HaTorah VehaMitzvah
יחיאל מיכל שטרן

על כל מצווה מביא פירושים והלכות, סיפורים וביאורים. נותן טעם בכל מצווה
  • מצוות
  • 109
  • בירורים בהלכה ואגדה על כל מ''ע ומל"ת שנוהגות בזה''ז
  • המחבר
  • ירושלים
  • תשנח
  • 2
  • 472
  • 24
  • 1900