Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

הלכה למשה מסיני
halacha lemoshe mesinai
שלמה רפאל יהודה ליאון טימפלו

ספר קטן הכמות ורב האיכות בעניין שיעורין חציצין ומחיצין, המחבר מדייני אמשטרדם לפני כשלש מאות שנה. סדר חדש עפ''י כת''י
בתוספת הקדמה לתולדות המחבר מאת המו''ל ר' שלום דזשייקאב
 • On the Shas
 • $20
 • $10
 • קיצור הלכות פסח
 • שלום דזשייקאב
 • Monsey
 • 2005
 • 1
 • 60
 • 22
 • 300
 • כר' קשה