Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

לחם משנה על מסכת אבות
lechem mishneh - avot
משה ליפשיץ, מפוזנא

המחבר מלמידי השל''ה הקדוש. מהדורה חדשה (מעותק יחידאי) עם מ''מ ותיקונים מאת המהדיר הרב שלום דזשייקאב
 • Mishna
 • 101
 • 35
 • חידושים מופלאים בנגלה ובנסתר
 • שלום דזשייקאב
 • Monsey
 • 2005
 • 1
 • 171
 • 25
 • 800
 • כר' קשה