Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

צדה לדרך
Zeda Laderech
מנחם בן אהרן בן זרח

מהדורה חדשה לספרו של ר' מנחם זרח, תלמיד ר' יהודה בן הרא''ש, בתוספת ביאור מקיף
יו''ל עכשיו המאמר החמישי: דיני תעניות, אבלות ומשיח בהמשך יצא עוד חלקים
 • Halacha - Rishonim
 • Rishonim
 • 114
 • 50
 • מאמר הראשון ומאמר החמישי
 • רמי יונייב
 • העורך
 • Tel Aviv
 • 2006
 • 2
 • 1100
 • 25
 • 2200
 • כר' קשה
‫  ספר צדה לדרך :  המאמר הראשון : בעניני תפלה וברכות חכמת הרפואה כוכבים ומזלות / למוהר"ר מנחם בן ר' אהרן בן זרח. ונוסף עליו ביאור מקיף הנקרא בשם צידה ברך : ובו ציונים ומקורות הדינים מהגמ' והראשונים, הוספות מגדולי האחרונים, הגהות והערות עפ"י כת"י דפוסים ישנים ממני הצב"י רמי (ריבי) בן שלמה יונייב. ‬ ‫  תל אביב : רמי יונייב, תשע"ד. ‬ ‫  1 כרך (א, 25 עמודים לא ממוספרים, תקמח עמודים, 12 עמודים לא ממוספרים) : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬  Prayer -- Judaism  Jewish astronomy  Jewish ethics -- 14th century  Jewish law -- 14th century ‫  צידה ברך ‬ ‫  צדה ברך ‬ ‫  יונייב, רמי בן שלמה מחבר ‬