Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

צדה לדרך
Zeda Laderech
מנחם בן אהרן בן זרח

מהדורה חדשה לספרו של ר' מנחם זרח, תלמיד ר' יהודה בן הרא''ש, בתוספת ביאור מקיף
הספר נדפס פעם אחרון בוורשה תר"ם. מאמר ה יצא בשנת תשס"ה. מאמר א ב תש"ע, ושני כרכים נוספים מאמרים ב ג ד יצאו בתשפ"ב. אפשר להזמין גם כרכים בודדים
 • Halacha - Rishonim
 • Rishonim
 • 275
 • 50
 • עם פירוש צדה ברך
 • רמי יונייב
 • העורך
 • Tel Aviv
 • 2006
 • 4
 • 2200
 • 25
 • 4100
 • כר' קשה
‫  ספר צדה לדרך ספר צדה לדרך מאמר ראשון עוסק בענייני תפלה וברכות רפואה עפי הרמבם וכוכבים ומזלות עפי הראבע? מאמר שני עוסק בענייני יורה דעה מאמר שלישי בענייני אבן העזר מאמר רביעי הלכות שבת ומועדות וכן קיצור חובת הלבבות לעשרת ימי תשובה וחכמת העיבור מאמר חמישי בענייני תעניות אבלות ותחיית המתים. הספר מעוטר בהסכמות של גדולי הדור הרב גרשון אדלשטיין..הרב עובדיה יוספ הרב מנשה הקטן בעל משנה הלכות ועוד... מחבר מנחם בן אהרן בן זרח ‫  תל אביב :עורך  רמי יונייב, תשע"ד-תשפ"ב. ‬ ‫  1 כרך (א, 25 עמודים לא ממוספרים, תקמח עמודים, 12 עמודים לא ממוספרים) : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬  Prayer -- Judaism  Jewish astronomy  Jewish ethics -- 14th century צידה ברך ‫  יונייב, רמי בן שלמה