Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

מתיקת הפרי
Metikat HaPri
רפאל לויפער

פירוש וביאור רחב..שוה לכל נפש על דברי הפרי מגדים הלכות ברכות הפירות
חלק א סי רב-רח חלק ב רט-רלא
 • Shulkan Aruch
 • Berachot
 • $43
 • $11
 • על פרי מגדים הלכות ברכות הפירות
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2006
 • 2
 • 289
 • 24
 • 1500
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ תאומים, יוסף בן מאיר ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ פרי מגדים. הלכות ברכת הפרות ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ מתיקת הפרי : על פרי מגדים [הלכות ברכת הפירות] : ... פרי זהב : ביאור על משבצות זהב... ; באר אברהם : ביאור על אשל אברהם... : והוא פירוש... על... הפרי מגדים... בתוספת מבואות... הערות וציונים, עם סיכום... פסקיו ופסקי האחרונים, משולב עם פסקי המשנה ברורה... / נערך... ע"י... רפאל בלאא"מ... ר’ אלטר גרשון לויפער. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : (ר. לויפער), תשס"ו-. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ כר’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ עם הפנים ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ התכן: ‬ ‫ חלק א: סי’ רב-רח. תשס"ו. [16], 17, [1], רפט, [13] ע’ ‬ ‫ חלק ב: סי’ רט-רלא. תשס"ט. [2], 28, של, [8] ע’. על הכריכה: מהדורת פריימאן. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ לויפר, רפאל מתיקת הפרי