Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

תורה תמימה
Torah Temimah
רב ברוך הלבי עפשטיין

פירוש על התורה ע''פ התלמוד ומדרש
ששה כרכים סודר מחדש כרך נפרד לחמש מגילותיש פורמט יותר גדול נ-240
 • On the Torah
 • $134
 • $10
 • יריד הספרים
 • Jerusalem
 • 2006
 • 6
 • 4800
 • 25
 • 11000
 • כר' קשה