Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

שבעים פנים לתורה
Shivim Panim Le Torah
שמחה רז

ליקוט על התורה השווה לכל נפש עם פירושים ומעשים מקדמונים מסופר אומן
הדפסה חדשה ממהדורה תשנ''ח
 • On the Torah
 • $140
 • $10
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2006
 • 5
 • 1350
 • 25
 • 50000
 • כר' קשה