Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5767

Look inside

שרתי
Sarati
שמואל יצחק וויינבאום

בראשית שמות
מהדורה קמה
 • On the Torah
 • $25
 • קובץ עיונים על פרשיות התורה
 • המחבר
 • Montreal
 • 1998
 • 1
 • 350
 • 24
 • 800
 • כר' קשה
ונלוה עליו קונטרס חבר הקיני עיונים בפרשיות התורה שיש בהן משורש קין - המחבר תלמיד מבחק של הרב גדליה שור