Curriculum for Semicha Tests

הרב שמואל אליקים קדר

טבלאות עזר

יש טבלאות שעדיין לא הגיעו לכלל גמר הראוי להם, אך יכולות לשמש כלי עזר לחובבי הטבלאות, ולפחות להוות בסיס לבניין מתוקן יותר. המשכללים טבלה מוזמנים לשלוח לאימייל (הרשום על הטבלה) את התיקון (תוך הדגשת התיקון, על מנת לבחון שהתיקון אינו שיבוש), נא לציין במשלוח האימייל שהנושא: עבור אתר סמיכה.

שבת
נדה
איסור והיתר
שמחות

חזרה