Curriculum for Semicha Tests

הרב שמואל אליקים קדר

חלק מהמאמרים בפרומט PDF
אם לא מותקן לכם במחשב קורא קבצי PDF לחצו כאן להורדה בחינם

רשימת ספרי המחבר
הסבר קצר על סדרות הספרים בכל הנושאים
הקדמה לשו"ת "היכל שלמה" שבת (וכעין זה בשאר הנושאים)
דוגמא מספר שו"ת "היכל שלמה" שבת (וכעין זה בשאר הנושאים)
הקדמת "אהל עראי" (תוכנית לימודים וקובץ הערות על משנה ברורה)
דוגמא לתוכנית לימודים בהל' שבת מתוך אהל עראי
דוגמא מתוך קובץ הערות על משנה ברורה הל' שבת
הקדמה ל"תוספת אהל" שבת (כולל תוכן)
דוגמא מתוספת אהל שבת: תבשיל שהצטנן שיש בו מיעוט רוטב.
הקדמה ל"אהלי שלמה" - שבת - חלקים א-ב (כולל תוכן)
הקדמה לשיטה המתחדשת באהלי שלמה לביאור שיטת רש"י
הקדמה ל"הלכה שנונה" ודוגמא
הלכה שנונה שבת חלק ב בקיאות
הקדמה ל"תוספת אהל" איסור והיתר (כולל תוכן)
הקדמה ל"תוספת אהל נדה" (כולל תוכן
הקדמה לתורת אהל (כולל תוכן) כולל שלושה מאמרים לדוגמא
הלכה סדורה הלכות שבת חוברת צבעונית

שי"ח | שי"ח - הערות | רנ"ג | רנ"ג - הערות

הלכה סדורה הלכות נדה חוברת צבעונית קפ"ד | ק"צ

חזרה